23 mrt 2018

Advies Versterking samenwerkingskracht in Zeeland #HOEDAN gepresenteerd

BMC heeft de afgelopen maanden de commissie Externe Spiegeling Openbaar Bestuur Zeeland ondersteund. Deze commissie is nagegaan hoe Zeeuwse overheden invulling geven aan huidige en toekomstige opgaven en heeft geadviseerd hoe dat kan worden versterkt. Hiervoor is gebruik gemaakt van een open data analyse en een sociale media scan en zijn er gesprekken gevoerd met alle 13 Zeeuwse gemeenten, de provincie, het waterschap, bedrijven, instellingen en overheden in Brabant, Vlaanderen en Zuid-Holland.

Verwonderpunten van de commissie

Iedereen is het eens over de belangrijke opgaven op het gebied van wonen, werken, leefbaarheid, zorg, bereikbaarheid en klimaat. Er wordt ook al ontzettend veel samengewerkt. Die samenwerking gaat vooral goed zolang het informeel en vrijwillig is. De aanwezige samenlevingskracht in de kernen wordt vooral lokaal benut, terwijl de opgaven veelal een bovenlokaal karakter hebben. Het benutten van elkaars kennis en kunde is dan ook een belangrijke kans voor de toekomst.

#HOEDAN? Op- en neerschalen: zichtbaar in kernen en regio

De commissie adviseert om de leefwereld van inwoners - de dorpskernen en de regio - meer centraal te stellen bij de totstandkoming van overheidsbeleid. Dat betekent dat gemeenten in regionaal verband meer met elkaar en met bedrijven en instellingen moeten samenwerken. De commissie doet een aantal gerichte aanbevelingen hiervoor en geeft aan welke veranderingen hier verder voor nodig zijn.

BMC deed eerder vergelijkbare provinciebrede onderzoeken naar de samenwerkingskracht van gemeenten en regio’s in Noord-Brabant (2013) en Gelderland (2015).

Download hier het rapport.

Meer informatie of zelf aan de slag?

Meer informatie over het traject is te vinden op de website van de provincie Zeeland.

Bent u ook geïnteresseerd in provinciebreed onderzoek naar de samenwerkingskracht van gemeenten en regio's? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 033 - 496 52 00 of e-mail secretariaatadvies@bmc.nl.

NIEUWS BESTUUR-EN-ORGANISATIE