27 jul 2018

Krachtig bestuur in Noord-Brabant & Gelderland

Burgers moeten ervan op aan kunnen dat de gemeenten hun belangen behartigen conform de wet en conform de democratische keuzes. Momenteel is er een kans dat deze verwachting van burgers onder druk komt te staan, gezien het fors gegroeide gemeentelijke takenpakket en de substantiële korting op de financiële middelen. De provincies Noord-Brabant en Gelderland wilden weten in hoeverre ‘hun’ gemeenten erin kunnen slagen deze opgaven te realiseren en tegelijkertijd voor burgers de betrouwbare eerste overheid te blijven. BMC Advies bracht de analyse van het heden in het licht van de toekomst tot stand.

De provincies wilden weten of de gemeenten bij de huidige complexe opgaven over voldoende bestuurskracht blijven beschikken om hun taken naar eigentijdse normen uit te voeren. BMC Advies ontwikkelde voor het beantwoorden van deze veelomvattende vraag een stapsgewijze methodiek.

Als eerste stap verzamelen en analyseren de adviseurs van BMC Advies alle kerngegevens van de betrokken gemeenten. Die worden gekoppeld aan indicatoren als de bestuurlijke stabiliteit, de financiële positie en de dienstverlening aan de burgers. Aan de hand van het beeld dat daaruit ontstaat vinden er gesprekken plaats met vertegenwoordigers van de bestuurlijke en ambtelijke gremia. De derde stap is een gezamenlijke analyse door een adviescommissie van oud-bestuurders en een klankbordgroep met vertegenwoordigers van onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dit alles leidt tot conclusies over waar de gemeente nu staat in relatie tot haar taken en de vraag welke maatregelen nodig zijn ter versterking. De analyses van de gemeenten in een regio worden vertaald naar regionaal en provinciaal niveau.

De adviseurs van BMC Advies leiden dit proces van ‘verzamelen, vertalen, analyseren en verbeelden’ in goede banen op basis van hun kennis van gemeentelijke organisaties en bestuurlijke mechanismen. Bovendien staan zij in nauwe verbinding met de wetenschap op het gebied van bestuurlijke innovatie. Voor alles zijn zij gelijkwaardige en vertrouwenwekkende gesprekspartners voor bestuurders en managers.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

PRAKTIJKCASE BESTUUR-EN-ORGANISATIE

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement