Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: aan het werk!

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bewerkstelligt dat de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijkgetrokken wordt met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Kort gezegd worden de eenzijdig vastgestelde ambtelijke aanstellingen vervangen door tweezijdige arbeidsovereenkomsten, waarop in de meeste gevallen een cao van toepassing is. Het overgrote deel van de ambtenaren valt dan niet langer onder het bestuursrecht, maar onder het burgerlijk recht. Dit heeft onder meer gevolgen voor het ontslagrecht, zowel inhoudelijk als wat betreft het proces. Zo is bij ontslagzaken in de genormaliseerde situatie niet langer de bestuursrechter bevoegd, maar de kantonrechter.

Overigens zal er materieel, dat wil zeggen: met betrekking tot de inhoud van de huidige ambtelijke rechtspositieregelingen, niet direct veel veranderen. De rechtspositieregelingen worden immers vervangen door cao’s, waarvan de inhoud het resultaat is van een onderhandeling tussen de werknemers- en werkgeversorganisaties.

Verwacht mag worden dat er inhoudelijk zo veel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de huidige ambtelijke arbeidsvoorwaardenregelingen. Bepaalde delen van het ambtenarenrecht blijven van toepassing. Daarbij kunt u denken aan de regels over grondrechten, vertrouwelijkheid en integriteit.

Eén zorg kunnen we wegnemen: geen enkele ambtenaar wordt op 31 december 2019 ontslagen om vervolgens op 1 januari 2020 opnieuw aangenomen te worden. Uitgangspunt is dat de overgang ‘geruisloos’ gaat, dat wil zeggen: ‘van rechtswege’. Dat betekent niet dat er geen werk aan de winkel is. Integendeel, de transitie zal heel wat voeten in de aarde hebben.

Aan het werk

De datum van 1 januari 2020 is nog ver weg. Haast en paniek zijn dus niet nodig. Tegelijkertijd leert de ervaring dat de tijd vaak sneller gaat dan verwacht. Wij adviseren daarom om, mocht dat niet al gebeurd zijn, op korte termijn te bepalen wie er binnen uw organisatie verantwoordelijk zijn voor de transitie naar het civiele arbeidsrecht. Het is belangrijk om de transitie van meet af aan goed te regisseren.

Een routekaart op hoofdlijnen

BMC/Capra: de transitiespecialisten

Capra Advocaten is specialist in het ambtenarenrecht en heeft zich de afgelopen decennia ook ontpopt als specialist op het terrein van het (civiele) arbeidsrecht. BMC biedt adviseurs die hun wortels hebben in de praktijk van gemeenten: met kennis van zaken en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Samen kunnen we u dan ook uitstekend ondersteunen bij de voorbereiding op de komende veranderingen.

Oplossingen: het transitiepakket

Het transitiepakket bestaat uit een aantal oplossingen. Alle oplossingen samen maken u ‘Wnra-proof’. Uiteraard kunt u BMC/Capra ook voor de afzonderlijke oplossingen inschakelen.

Keuzeproces cao

Er zal een sectorale cao voor ambtenaren worden afgesloten met de VNG als vertegenwoordiger van u als gemeente.

Overheidswerkgevers kunnen ervoor kiezen om de regie (meer) in eigen hand te houden en zelf een cao tot stand te brengen (een ‘ondernemings-cao’). Op die manier kunt u – binnen de kaders van wat het civiele arbeidsrecht toelaat – zelf bepalen hoe het arbeidsvoorwaardenpakket wordt vormgegeven.

Is dit interessant voor u?

BMC/Capra kan u helpen een weloverwogen keuze te maken.

Scan lokale regelingen

Het is van belang dat ruim voor de ‘big bang’ wordt geïnventariseerd welke regelingen er binnen de organisatie van toepassing zijn en of deze al dan niet naast de sectorale cao moeten blijven bestaan. Denk aan:

Integriteitsbeleid opstellen of aanpassen

Ondanks de normalisering van de rechtspositie van de ambtenaar blijft er sprake van een onderscheiden positie van overheidswerknemers ten opzichte van medewerkers in het bedrijfsleven. Een betrouwbare overheid vergt immers integere medewerkers. Het integriteitsbeleid zal tegen het licht gehouden moeten worden, zodat dit beleid onder het arbeidsrecht functioneel blijft.

Opstellen van documenten

 • opstellen van arbeidsovereenkomsten (denk aan incorporatiebeding, etc.);

 • opstellen van nieuwe regelingen;

 • opstellen cao-teksten.

Scan personeelsdossiers

De ambtelijke aanstelling wordt tijdens ‘het uur U’ van rechtswege omgezet naar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Alle bestaande rechten en verplichtingen gaan mee over. Het is dus van belang om inzichtelijk te hebben welke rechten en verplichtingen het betreft. BMC/Capra kan u ook hierin ondersteunen. Dat kan op verschillende manieren:

 • BMC/Capra screent alle personeelsdossiers. We ontwikkelen een checklist om de analyse zo veel mogelijk te vereenvoudigen. Op basis van de screening formuleren we heldere aanbevelingen voor de overgang naar het arbeidsrecht. Eventueel leveren we u een model aan voor een arbeidsovereenkomst.

 • We screenen samen met u een aantal personeelsdossiers, formuleren de aanbevelingen voor overgang naar het arbeidsrecht en bieden u een model arbeidsovereenkomst aan. U neemt zelf de overige dossiers ter hand.

Opleiding

Wij bieden de volgende opleidingen aan. Opleidingen organiseren wij zowel incompany als via open aanbod. Bij ‘incompany’ kunt u ook denken aan het gezamenlijk organiseren van een training, dus samen met andere overheidsorganisaties binnen uw regio.

Introductiebijeenkomst Wnra

De Introductiebijeenkomst Wnra’ is bedoeld voor deelnemers die op hoofdlijnen willen weten wat er verandert door de Wnra en welke consequenties dat heeft voor de organisatie en die niet op de hoogte hoeven te zijn van juridische details. Denk aan bestuurders, leidinggevenden en betrokkenen bij medezeggenschap. De introductiebijeenkomst duurt een dagdeel.

Training Wnra en de Wwz

In de ‘Training Wnra en de Wwz’ komen onder meer de volgende vraagstukken aan de orde:

 • Wat zijn de gevolgen van de Wnra en de Wwz voor de overheidswerkgever en de ambtenaar?

 • Wat zijn de consequenties van de omvorming van ambtelijke rechtspositieregelingen voor het individuele en collectieve arbeidsrecht?

 • Welke mogelijkheden van geschilbeslechting zijn er na de omvorming, ofwel: welke mogelijkheden biedt de Wwz?

 • Wat zijn de overige consequenties van de Wwz in de praktijk?

 • De Wwz in relatie tot ambtelijke rechtspositieregelingen.

De training is bedoeld voor juristen en HR-professionals en duurt een dag.

Basiscursus

Het volgen van de cursus ‘Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers’ biedt u inzicht in het arbeidsrecht dat van toepassing wordt.

Thema’s die aan de orde komen zijn:

 • Arbeidsovereenkomsten

 • Omgaan met zieke werknemers

 • Disfunctioneren

 • Beëindigen van een dienstverband

Leergang civiel arbeidsrecht (verdieping)

In 2018 en 2019 beiden wij daarnaast een ‘Leergang civiel arbeidsrecht’ aan. Deze leergang maakt u vertrouwd met de ‘ins and outs’ van het civiele arbeidsrecht. De leergang bestaat uit diverse modules, die al naar gelang de kennisbehoefte kunnen worden afgenomen. De volgende zaken komen zeker aan bod: het aangaan van een arbeidsovereenkomst en de proeftijd, het individueel ontslagrecht en het collectief ontslagrecht.

Er zal steeds eerst worden stilgestaan bij de transitie van het ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht. Integriteit krijgt daarbij een prominente plek. Deze leergang is geen ‘standaardcursus’ arbeidsrecht zoals die al veel wordt aangeboden, want ook als op de arbeidsrelatie tussen de overheidswerkgever en de medewerker het civiele arbeidsrecht van toepassing is, blijft het werken bij een overheidsorganisatie bijzondere aandachtspunten met zich meebrengen. Ook deze leergang bieden wij te zijner tijd ‘incompany’ aan.

Communicatie medewerkers

Verder kunt u van ons ook ondersteuning verwachten bij het informeren van de medewerkers. Zij moeten immers geïnformeerd worden over de ophanden zijnde wijzigingen en wat dit concreet voor hen betekent. BMC/Capra zal hiervoor een aantal modelbrieven ontwikkelen.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior accountmanager Arnoud Luijsterburg van BMC, via telefoonnummer 06-10414270 of per e-mail naar arnoud.luijsterburg@bmc.nl, of Bart Jeroen Boiten, partner bij Capra, via telefoonnummer 06-48181594 of per e-mail naar b.j.boiten@capra.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?