7 aug 2018

Vinc Audit

Heeft uw organisatie, verplicht of vrijwillig, te maken met verbijzonderde interne controle? En wilt u de interne controle een kwaliteitsimpuls geven en/of besparen op de uitvoeringskosten? Of wellicht een deel van of uw gehele verbijzonderde interne controle uitbesteden? Dan is Vinc Audit voor u interessant.

De accountant komt in het najaar langs voor de interim-controle en zal zich weer een beeld vormen van de kwaliteit van uw bedrijfsvoering. Dit is voor veel publieke organisaties een ‘toetsmoment’, waaruit blijkt of er het afgelopen jaar voldoende met de aanbevelingen van de accountant is gedaan en of uw bedrijfsvoering voldoende op orde is. Onderdeel van het kwaliteitsaspect van uw bedrijfsvoering is dat u in uw bedrijfsprocessen aantoonbaar rechtmatig handelt, dus volgens interne en externe wet- en regelgeving. Met het oog hierop heeft de accountant bij de interim-controle dan ook volop aandacht voor de kwaliteit en deskundigheid van de (verbijzonderde) interne controle op rechtmatigheid binnen uw organisatie.

BMC kan u helpen de interne controle beter en tegelijkertijd eenvoudiger te maken. Dat betekent minder werk. Voor u, voor uw organisatie én – niet te vergeten – voor uw accountant.  Wij leveren verschillende diensten en producten die met (verbijzonderde) interne controle te maken hebben. Deze zijn nu samengevoegd onder één noemer: Vinc Audit.

Verbijzonderde interne controle (Vinc) is belangrijk voor uw organisatie; het is het middel om vast te stellen en aan te tonen dat u op rechtmatigheidsgebied ‘in control’ bent. Verder is het mogelijk Vinc uit te voeren op activiteiten en geldstromen met bijvoorbeeld een hoog risicoprofiel of die bestuurlijk relevant zijn. Daarnaast maakt uw accountant zo veel gebruik mogelijk van de uitkomsten van uw Vinc voor zijn of haar oordeel over de beheersing van risico’s in uw bedrijfsvoering en over de rechtmatigheid van uw jaarrekening. Een kwalitatief sterke Vinc betekent meer grip voor u en minder werk (en kosten) voor uw accountant.

De Vinc Audit richt zich op de verbetering van de kwaliteit van de Vinc door:

 • inzicht te geven in de kwaliteit van IC-plannen, van aanpak en uitvoering, van betrokken medewerkers en dossiervoering;

 • het meer efficiënt en effectief maken van de aanpak (mogelijkheid deze te herijken) en uitvoering van de Vinc;

 • ondersteunen bij of overnemen van de uitvoering van de Vinc; en

 • coaching van de bij de IC betrokken medewerkers.

De Vinc Audit bestaat op dit moment uit de volgende deelproducten:

 • Vinc Audit: toetsen van de kwaliteit van de interne controleplannen (risicoanalyse, controle aanpak, controlemiddelen, normenkader, aansluiting bij de praktijk, eventueel afstemmen met de accountant);

 • Vinc Support:

  • - opstellen van interne controleplannen, voor de organisatie als geheel of voor één of meer processen (risicoanalyse, analyse geldstromen, efficiënte en op praktijk gestoelde controle-aanpak,  actualiseren normenkader);

  • - uitvoeren van één of meer controleplannen (aanpak zo nodig operationaliseren, aanleggen dossiers, opstellen rapportage);

 • Vinc Coaching: coachen van de medewerker(s) belast met de uitvoering van de   interne controle bij het actueel houden en het uitvoeren van het interne controleplan en het effectief communiceren en rapporteren over controle en uitkomsten (zowel aandacht voor de ‘harde’ als de ‘zachte’ vaardigheden).

Voor goede uitvoering van dit product zetten wij adviseurs in met de nodige ervaring in de accountancy en interne controle in de publieke sector. Verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van onze Vinc-producten is een registeraccountant (RA), met veel ervaring op het gebied van accountantscontrole, rechtmatigheid, interne controle en organisaties in de publieke sector.

Download de leaflet

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Koos van Huissteden, business unit manager Financiën en Bedrijfsvoering, via telefoonnummer 06 - 27 56 79 59 of per e-mail naar koos.van.huissteden@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement