30 jul 2018

Demografische krimp

In verschillende regio’s speelt de demografische krimp, of beter gezegd: leerlingendaling, een steeds grotere rol. Door de toenemende zichtbaarheid van de leerlingendaling in het primair onderwijs wordt ook voor steeds meer bestuurders en schoolleiders in het voortgezet onderwijs duidelijk dat er noodzakelijke aanpassingen in het onderwijsaanbod moeten plaatsvinden om ook in de toekomst binnen de bekostiging van OCW een kwalitatief hoogstaand aanbod te kunnen blijven garanderen.

De overheid werkt hard aan een aantal maatregelen en aanpassingen in de wet- en regelgeving waarmee voor besturen meer mogelijkheden ontstaan om het krimpprobleem in de regio samen aan te pakken. Hieronder volgt een opsomming van de aangekondigde aanpassingen in de wet- en regelgeving voor het voortgezet onderwijs.

  • verruiming van de fusietoets;

  • verruiming van de zogenaamde 50%-regel voor samenwerking;

  • verruiming van het verplicht aanbieden van vier profielen in het avo;

  • verruiming van de mogelijkheden om te fuseren tot samenwerkingsschool;

  • een fusiecompensatieregeling zoals reeds voor het primair onderwijs beschikbaar is.

Sommige hiervan zijn reeds ingevoerd, andere aanpassingen laten nog even op zich wachten. Wij houden bij OCW voortdurend de vinger aan de pols, zodat we steeds op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken. In de verschillende onderzoeken naar scenario’s om tot toekomstbestendig onderwijsaanbod in krimpregio’s te komen nemen we deze mogelijkheden steeds mee en bespreken we zo nodig met OCW de opties voor samenwerkingsconstructies op bestuurlijk of instellingsniveau.

Naast deze aanpassingen aan de wet- en regelgeving lanceerde het ministerie onlangs de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het aanstellen van een procesbegeleider met als doel de samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten te bevorderen en te komen tot een meerjarenbeleid voor het onderwijsaanbod in de regio dat goed aansluit bij de geprognosticeerde leerlingendaling. De subsidieaanvragen kunnen op drie momenten worden aangevraagd: 1e tranche: voor 14 maart 2015, 2e tranche: voor 1 juni 2015 en de 3e tranche: voor 1 januari 2016. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van DUO.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen via het onderstaand contactformulier.

OPLOSSING PRIMAIR-ONDERWIJS VOORTGEZET-ONDERWIJS

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement