23 dec 2020

BMC versterkt de sportbonden

Hoe verstevigen en intensiveren we onderlinge samenwerking? Hoe kunnen we borgen dat duurzaamheidsacties in de sport door lokale verenigingen worden opgepakt? Hoe kunnen we de organisatie verder ontwikkelen om de ambities van de bond te realiseren? 
BMC is een adviesbureau voor de publieke sector, voor ‘leerling, bewoner en cliënt’. Daarbij werken we verreweg het meeste voor de Nederlandse gemeenten. Maar BMC versterkt ook een domein als sport en bewegen, via NOC*NSF en de sportbonden. 

We brengen graag enkele recente praktijkvoorbeelden onder de aandacht om te laten zien wat we voor u kunnen betekenen:  

  1. in 2019 ondersteunt BMC de ‘Samenwerkende Sportbonden Nieuwegein’ bij het verstevigen en intensiveren van de onderlinge samenwerking;

  2. in 2020 voert BMC diverse audits uit in opdracht van NOC*NSF bij betrokken partners in het verduurzamen van sportaccommodaties;

  3. in de zomer van 2020 adviseerde BMC de Nederlandse Curling Bond over de wijze waarop zij de organisatie in relatie tot de eigen curlingbaan in Zoetermeer (tevens topsportlocatie) kon verbeteren. 

 

1. Verbeterde samenwerking bij Samenwerkende Sportbonden Nieuwegein

Sinds 2018 betrekken acht Nederlandse sportbonden1 een gezamenlijk kantoor aan de Kelvinbaan in Nieuwegein. De bonden ervaren het als zeer prettig dat ze dicht bij elkaar gevestigd zijn. Dit nodigt uit om bij elkaar binnen te lopen, collegiaal overleg te voeren en gebruik te maken van elkaars kracht, kennis en ervaring. 

Deze samenwerking noopt tot nadenken over een meer structurele samenwerking. Jaap Wals, directeur Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB) en penvoerder namens de samenwerkende sportbonden:

Vanaf de start was het streven om tot verdergaande samenwerking te komen. De belangrijkste argumenten daarvoor waren het verkleinen van de kwetsbaarheid binnen de eigen organisaties en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van de gezamenlijke bonden. In de praktijk bleek het proces van 'running the business naar change the business' best een complex verandervraagstuk te zijn.

Onder procesbegeleiding van BMC is het team van directeuren geholpen verdere stappen te zetten. Meer bewustzijn, het aanbrengen van focus en het concreet maken van doelen met afspraken is hierin bepalend geweest. Er zijn drie thema’s benoemd die sportbond overstijgend uitgewerkt zijn tot concrete experimenten op het gebied van verenigingsondersteuning, marketing & communicatie en financiële administratie. De experimenten (als soort van pilots) dienen ervoor om daadwerkelijk te gaan ‘doen’. En te ervaren hoe het is om verdergaand samen te werken. Wals:

De meerwaarde van BMC zit in het van buiten naar binnen kijken, het veranderproces coördineren, het fundament leggen met procesbegeleiding, een theoretisch kader en kennis van de sportwereld.

2. Audits maken begeleidingstrajecten verduurzaming inzichtelijk

In het verlengde van het Klimaatakkoord van Parijs heeft NOC*NSF als koepelorganisatie van de georganiseerde sport de ambities voor de sportsector opgepakt. De doelstellingen moeten lokaal door de duizenden sportverenigingen gerealiseerd te worden. Om sportverenigingen te ontzorgen is een begeleidingstraject ontwikkeld, dat wordt uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde experts en uitvoerende partners. 

Om kwaliteit en eenduidigheid in deze (vooralsnog gesubsidieerde) dienstverlening te borgen, zijn de adviseurs van BMC gevraagd als onafhankelijke auditor op te treden. Het door NOC*SF (in samenwerking met de uitvoerende partners) ontwikkelde ‘kwaliteitsraamwerk’ vormt hiervoor de basis. Roland van de Lockant, projectleider verduurzaming sportaccommodaties NOC*NSF:

De adviseurs van BMC hebben veel kennis van gemeenten, de lokale sportaanbieders en diverse lokale vraagstukken in relatie tot de (verduurzaming van) accommodaties. Tegelijkertijd hebben ze voldoende afstand tot de uitvoering van het verduurzamen van de accommodaties zelf. Daardoor zijn ze een geschikte en prettige partner om mee samen te werken. 

Met behulp van documentanalyses en meerdere gesprekken toetst BMC in hoeverre de betrokken partners de gestelde richtlijnen hebben nageleefd. Ook maken de adviseurs de effectiviteit van de begeleidingstrajecten inzichtelijk met aanbevelingen over het aanscherpen van de begeleidingstrajecten en het kwaliteitsraamwerk. 

3. Organisatieadvies Nederlandse Curling Bond

De Nederlandse Curling Bond (NCB) is een ambitieuze bond die graag verder wil groeien. De afgelopen jaren is met succes ingezet op het positioneren en vermarkten van de sport. Maar om de doelstellingen van de bond te realiseren is meer nodig. BMC heeft zich gebogen over het vraagstuk hoe de NCB, en in het verlengde hiervan Curlingbaan Zoetermeer, zich als organisatie kan ontwikkelen om de ambities voor de groei van de curlingsport te realiseren. NCB directeur Arnoud Strijbis:

Waar het bij sportbonden vaak aan ontbreekt, is de tijd en de rust om op afstand de zaken te bekijken. Dat was nodig voor de Curlingbaan Zoetermeer, omdat daar veel bij elkaar kwam. BMC heeft ons uitstekend geholpen door de zaken te ordenen, te analyseren, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen.

Op basis van onderzoek, bestaande uit documentanalyse en digitale interviews, is in een tijdsbestek van twee maanden een adviesrapport opgeleverd. Het adviesrapport biedt aanknopingspunten voor de Nederlandse Curling Bond om direct enkele quick wins te boeken ter verbetering van de organisatie in relatie tot de eigen Curlingbaan Zoetermeer. In verlengde daarvan geeft het rapport inzicht in de acties die op lange termijn opgepakt en in beleid geborgd kunnen worden. Strijbis:

De eenvoud van de aanpak, de prettige manier van samenwerken en daarmee ook de logica van de oplossingsrichtingen werden op goede en efficiënte manier bereikt. Daar zijn de Nederlandse Curling Bond en de andere betrokken partijen rond de CBZ blij mee. Het geeft een goede richting aan acties om mee aan de slag te gaan in de toekomst.

Meer informatie en contact

Wist u dat BMC ook actief is als opleider? Zo is er een ontwikkelprogramma ontwikkeld voor bondsbestuurders!

Algemene informatie over BMC en het werkveld sport en bewegen vindt u op de webpagina Sport en bewegen.

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met Bas van der Heijden, senior adviseur Sociaal Domein bij BMC, via 033 - 496 52 00 of per e-mail naar bas.van.der.heijden@bmc.nl. U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier onderaan de pagina.

 

1. BadmintonNL, Judo Bond Nederland, Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond, Koninklijke Nederlandse Base- en Softball Bond, Koninklijke Nederlandse Cricket Bond, Nederlandse Basketball Bond, Nederlandse Jeu de Boules Bond, Nederlandse Tafeltennis Bond

Contact

Foto

Stel uw vraag aan Bas van der Heijden

Sociaal Domein, Sport managing consultant
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?
    OPLOSSING SPORT-EN-BEWEGEN