17 sep 2018

Adviseren en ontzorgen van mbo

Behoud, versterking en vernieuwing van de kwaliteit van het mbo

De uitdagingen waar het mbo voor staat

Middelbaar beroepsonderwijs kwalificeert jongeren voor de arbeidsmarkt of voor doorstroming naar het hbo. Door technologisering, robotisering en internationalisering van arbeid zal de inhoud van het beroepsonderwijs voort­durend in beweging blijven en vragen om andere kennis en vaardigheden. Daarnaast blijven thema’s als kwali­teit, betaalbaarheid, samenwerking met het werkveld en macrodoelmatigheid onverminderd actueel. Ook demo­grafische ontwikkelingen (teruglopend aantal jongeren met minder instroom in initieel beroepsonderwijs; ouder worden van beroepsbevolking met daarmee samenhangend de kansen op gebied van Leven Lang Leren) zijn van invloed op inhoud en aanbod en vormgeving van beroeps­onderwijs. Kortom, de omgeving van het mbo kenmerkt zich door dynamiek en verandering.

Voor mbo­-instellingen zelf betekent deze omgevingsdyna­miek een flinke opgave:

  • Hoe vertalen wij ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt in eigentijds en toekomstbestendig beroepsonderwijs?

  • Hoe ver willen wij gaan met het personaliseren en flexi­biliseren van het onderwijsprogramma?

  • Zijn onze teamleiders en docenten wel voldoende toegerust om deze veranderingen te implementeren binnen onze beroepsopleidingen en op welke manier kunnen wij ze hiervoor beter toerusten?

  • Als de kwaliteit van het onderwijs vooral in de leer­ situatie tot stand komt, moeten wij dan niet veel meer ruimte geven aan docenten en toewerken naar zelforga­niserende of zelfverantwoordelijke teams?

  • Hoe richten wij dan vervolgens de organisatie optimaal in om een kwaliteitsslag te ondersteunen?

  • Hoe waarborgen wij in een krimpsituatie duurzame kwaliteit?

  • Is ICT alleen een hulpmiddel bij eigentijds onderwijs of tot op zekere hoogte ook een doel in zich zelf?

In de visie van BMC is de centrale opgave voor het mbo in de komende jaren behoud, versterking en vernieuwing van de kwaliteit binnen een voortdurend veranderende omgeving.

Wilt u meer informatie?

Download de brochure MBO

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Jeanette Breekveldt, via telefoonnummer 06-52474184 of per e-mail naar jeanette.breekveldt@bmc.nl, senior adviseur Joukje Jurjens, via telefoonnummer 06-57996808 of per e-mail naar joukje.jurjens@bmc.nl, of senior adviseur Hans Schuit, via telefoonnummer 06-23585085 of per e-mail naar hans.schuit@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING BEROEPSONDERWIJS

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement