Bert Peterse

Bert Peterse

Sociaal Domein, Sociale Zekerheid managing consultant
‘I love it when a plan comes together’ - Hannibal Smith, the A-team
Als adviseur voel ik mij op mijn gemak wanneer de situatie complex is. Daarbij gaat het vaak om belangen en om samenwerking binnen een organisatie, tussen organisaties of tussen personen. Ik analyseer de situatie en kan vervolgens adviseren over de stappen naar een concreet resultaat of doel en welke keuzes voorliggen. Als programmamanager, procesbegeleider of projectleider opereer ik vaak op het snijvlak van verschillende domeinen, zoals overheid & onderwijs, arbeidsmarkt & participatie of zorg & veiligheid. 

Bij het ontwikkelen van strategisch beleid, organisatieadvies of een (regionale) governancestructuur weet ik dit te vertalen naar de uitvoeringspraktijk en enthousiasmeer en verbind ik betrokken medewerkers. Hierbij stel ik de inwoner, cliënt of leerling steeds centraal in de aanpak. Ook breng ik mijn verschillende netwerken, kennis en ervaring met elkaar samen om zo vernieuwende en creatieve oplossingen binnen de publieke sector te bieden. Mijn expertise ligt binnen het sociaal domein in de verbinding tussen de sociale basis, de arbeidsmarkt en Participatiewet. Een van mijn specifieke expertises is het Nieuwkomersbeleid, waarbij welzijn, participatie en integratie vanuit de nieuwe Wet Inburgering en beleid rondom arbeidsmigranten centraal staat.

Enkele relevante opdrachten: 
  • Advies aan een ROC in een G4-gemeente in het kader van de nieuwe Wet inburgering en keuzes ter voorbereiding van het inkoop- en aanbestedingstraject. Hiervoor is een beleidsanalyse en een SWOT-analyse van de organisatie gemaakt. 
  • Advies geven over en opstellen van een regionaal plan van aanpak laaggeletterdheid voor een arbeidsmarktregio in het westen van Nederland. Hierbij vormden interviews met stakeholders de basis.
  • Projectleider passend vervoer personen met verward gedrag: Leidinggeven aan een multidisciplinaire projectgroep voor het realiseren van niet-stigmatiserend, de-escalerend en patiëntvriendelijk vervoer voor mensen met verward gedrag. Hierbij werken 15 gemeenten, 4 GGZ-instellingen en hun crisisdiensten, politie, ambulancedienst, zorgverzekeraars en een vervoersaanbieder samen als convenantpartijen en is een maatschappelijke businesscase opgesteld over de samenwerking en een advies over scenario’s voor de toekomst.
  • Projectleider veranderopgave inburgering: Op basis van een opgestelde regionale visie een samenwerkingsmodel opstellen voor zes gemeenten en hun regionale sociale dienst. Hierbij is advies gegeven over onder andere de brede intake binnen de regionale samenwerking en het erbij betrekken van de maatschappelijke (uitvoerings)partners. 

Mijn expertisegebieden:
  • Project- en programmamanagement en procesbegeleiding
  • Organisatieontwikkeling en samenwerkingsvraagstukken
  • Governance

Contact

Bert Peterse

Stel uw vraag aan Bert Peterse

managing consultant
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?