Charlotte Nauta

Charlotte Nauta

Ruimtelijke Ontwikkeling managing consultant
Meer kwaliteit en toekomstbestendigheid, dat kan!
Ervaren en gedreven werk ik aan verbetering van het openbaar bestuur en de kwaliteit van de ruimte. Ik schakel moeiteloos tussen schaalniveaus en tussen praktische en theoretische opgaven. Ik ben geboeid door complexe opgaven en werk met graag aan gebiedsgerichte verbeteringen; verbeteringen voor de mensen die er leven. De dilemma’s tussen partijen, beleidsvelden, korte en lange termijn maken als vanzelfsprekend deel uit van mijn afwegingskader. Enkele opdrachten:

SmartwayZ.NL. In het triple helix programma SmartwayZ.NL werk ik als procesmanager om de governance en sturing in het programma vorm te geven. Dit is een innovatief mobiliteitsprogramma voor Zuid-Nederland, waar adaptief programmeren inhoud krijgt. De strategische langetermijnagenda is van mijn hand, uiteraard met de inbreng van velen. Dit programma was een uitkomst van het BO-MIRT dat ik voor de provincie Noord-Brabant coördineerde. Daarnaast trek ik in het SmartwayZ.NL de onderdelen Duurzame Leefomgeving en Social Design. 

De Energieagenda 2019-2030 dat de strategische hoofdlijnen van de Brabantse energietransitie bevat, heb ik in samenwerking met input van GS, PS, de programmamanager en projectleiders bij de provincie opgesteld. In dit document is een aantal strategieën opgenomen, te weten 'mobilisatie van de samenleving', 'stimuleren koplopers' en 'slim integraal combineren'. Door de combinatie van de principes en strategieën per transitiepad (conform die van het ontwerp Rijksakkoord) ontstaat versnelling. De provincie is klaar voor een volgende stap, die van het maken van concrete afspraken met de partners. 

De provincie Noord-Holland adviseer ik over de sturingsmogelijkheden ten aanzien van Schiphol en omgeving. Het gaat hier om de complexe balans van economische groei en de kwaliteit van de leefomgeving in de Amsterdamse metropool. De kansen en negatieve effecten voor bewoners en ondernemers in dit gebied vereisen immers ook actie van de provincie. 

Omgevingswet - Leren Decentraliseren. Ik was als projectleider verantwoordelijk voor het onderzoek Leren Decentraliseren dat richt zich op de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris speelt een centrale rol bij gevraagde veranderingen in de organisatie en bij de implementatie van beleidsstelselwijzigingen, zoals de 3D’s en de Omgevingswet. De gemeentesecretaris is veelal degene die strategisch stuurt. De implementatie van de Omgevingswet gaat over minder regels én over een gedragsverandering. Zo moet er meer ruimte ontstaan voor initiatieven. Er wordt rekening gehouden met lokale verschillen en bestuurders krijgen armslag voor snellere en betere besluiten.

Gebiedsplannen en strategische toekomstvisies. In Overschie, Hillegersberg/Schiebroek, Prins Alexander en Kralingen/Crooswijk en Uithoorn, Lopik, Utrechtse Heuvelrug en Waalwijk heb ik samen met de ambtelijke organisaties, de partners, inwoners en ondernemers gewerkt aan de (gebieds)plannen voor de komende vier jaren. Een stip aan de horizon voor de lange termijn is vertaald naar acties voor de korte termijn: een sterke combinatie van visionair en concreet werk.

Contact

Charlotte Nauta

Stel uw vraag aan Charlotte Nauta

managing consultant
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?