Anton Bos

Anton Bos

Ruimtelijke Ontwikkeling senior adviseur
Vernieuwende opgaven, nieuwe coalities: bijdragen aan oplossingen, bouwen aan duurzame coalities vanuit heldere rolopvattingen.

Ik ben een ervaren adviseur / procesmanager op het gebied van complexe vraagstukken in het ruimtelijk-economische en mobiliteitsdomein. Ik heb de afgelopen jaren gewerkt aan diverse opdrachten op het gebied van verstedelijking en mobiliteit en aan uitdagende transformatieopgaven. 

De combinatie van analytische vaardigheden en creativiteit zorgen ervoor dat ik complexe opgaven snel kan doorgronden en kan bijdragen aan een lange termijn visie en strategie. Mijn (organisatie)sensitiviteit en vermogen om coalities te smeden zorgen ervoor dat ik in staat ben een verbindende rol tussen partijen te spelen om hen gezamenlijk tot keuzes en afspraken te brengen.

Ik heb een ruime ervaring bij diverse overheden (gemeenten, provincies, rijk, samenwerkingsverbanden) én ben gewend te opereren op het snijvlak van het publieke en private domein. Ik werk doelgericht aan strategische programmerings- en ontwikkelingsopgaven en kan met visie richting geven aan complexe opgaven. Ik ben actief en open in het contact, duidelijk en direct, praktisch en helder communicerend.

 

Binnen BMC ben ik als partner verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van het profiel en portfolio op het gebied van verstedelijkings- en gebiedsopgaven. Samen met een team van collega’s investeren wij in de ontwikkeling van praktijken en aanpakken én in het ontwikkelen en delen van kennis op ons vakgebied. Daarmee bouwen wij een team van deskundige en betrokken adviseurs die werken aan uitdagende opgaven met impact op onze gebouwde omgeving van de toekomst en daarmee voor deze en volgende generaties.

 

Recente opdrachten

 

Ik heb gewerkt aan uitdagende opgaven op het gebied van verstedelijking en mobiliteit. Wij werkten, in opdracht van de provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven en het ministerie van IenW,  met een team BMC-collega’s aan het MIRT-onderzoek Verstedelijking en bereikbaarheid Brainportregio 2040. Na een jaar hebben we de resultaten van de uitwerkingen geintegreerd tot een geactualiseerd adaptief ontwikkelpad.
Voor de regio De Kempen stelden we met een team van BMC-collega’s een integrale ontwikkelstrategie voor wonen, werken en bereikbaarheid op. Voor de Brabantse Wal-gemeenten stelden wij een strategie voor regionale bedrijventerreinprogrammering én een advies over de mogelijke samenwerkingsvormen om gezamenlijk een regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen op.

Ik was verantwoordelijk voor het opstellen van een Maatregelenpakket voor de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run in Veldhoven én de totstandkoming van afspraken tussen provincie, gemeenten, Rijk en ASML voor de uitvoering en financiering van dit ambitieuze pakket. 

Als proces- en projectmanager ben ik verantwoordelijk voor het opzetten en aansturen van een traject gericht op het tot stand brengen van een kwaliteitsimpuls voor het openbaar vervoer tussen de stedelijke regio’s van Breda, Gorinchem en Utrecht. Zes overheden werken hierin samen, BMC is verantwoordelijk voor het faciliteren van de bestuurlijke besluitvorming, het samenwerkingsproces van de partners en de aansturing van externe adviesbureaus.

 

Ik heb verder gewerkt aan een aantal campussen en werklocaties. In 2015 was ik statutair directeur / kwartiermaker van het ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. In de afgelopen jaren heb ik als adviseur / procesmanager bijgedragen aan [*] de evaluatie en het vervolg op fase 1 van de Brainport Industries Campus in Eindhoven, [*] de ontwikkeling van Westfields fase 3 als locatie voor Brainportgelieerde grootschalige logistiek in Oirschot, [*] de nieuwbouw van Mindlabs in de Spoorzone in Tilburg, [*] de Maastricht Health Campus, [*] de High Tech Automotive Campus in Helmond en de [*] Fontys Sporthogeschool in Genneper Parken in Eindhoven. 

 

Ook heb ik afgelopen jaren, in opdracht van zorgorganisaties, advies en sturing gegeven aan een aantal transformatieopgaven van zorgterreinen, met als doel om, samen met de gemeente, een ontwikkelvisie en -strategie voor het betreffende terrein en een Samenwerkingsovereenkomst op te stellen zodat vervolgens tot een verkoopprocedure kan worden overgegaan. De transformatie van het Kentalis-terrein in Sint-Michielsgestel, landgoed Voorburg in Vught en landgoed Coudewater in Rosmalen (gemeente ‘s-Hertogenbosch) zijn onderdeel van het portfolio.

 

Tenslotte vervul ik regelmatig de rol van procesmanager / adviseur voor uitdagende projecten en programma’s, zoals bijvoorbeeld voor centrumplannen of woningbouwprojecten.

Contact

Anton Bos

Stel uw vraag aan Anton Bos

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?