Benchmark Veiligheid

Hoe ‘veilig’ is mijn gemeente in vergelijking met andere gemeenten? Welke accenten moet ik leggen in mijn nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) of Uitvoeringsplan (Jaarplan) Integrale Veiligheid? Hoe geef ik de verantwoording over IVP en Uitvoeringsplan vorm? Heb ik veel of weinig capaciteit voor de OOV-taken in vergelijking met andere gemeenten? Heb ik de verbindingen tussen ‘veiligheid’ en (de transities in) het ‘sociale domein’ op orde? Kies ik de goede interventies (maatregelen) voor veiligheidsproblemen en voer ik die goed uit, met de goede partners? Of zijn er andere, effectievere interventies? Zou ik meer bovenlokaal moeten samenwerken?

Dit zijn vragen waar u dagelijks mee geconfronteerd wordt. Voorbeelden van andere gemeenten kunnen daarbij helpen. Onze benchmarks leveren zowel het antwoord op dergelijke vragen als vergelijkingsmateriaal uit andere gemeenten. Samen met de andere deelnemende gemeenten in de vergelijkingskring pakken we de vraagstukken bij de kop en gaan na welke goede voorbeelden er zijn binnen de vergelijkingskring. Dit doen wij heel concreet tijdens vergelijkingsbijeenkomsten. Daaraan vooraf gaat informatieverzameling via onze internetvragenlijst. De uitkomsten van uw gemeente – inclusief de voor uw gemeente meest relevante goede voorbeelden – worden vastgelegd in het maatwerkrapport. Het rapport bevat concrete adviezen voor te zetten stappen wat betreft beleids- en planvorming, organisatiemodel OOV, sturing en samenwerking. Al met al kunt u met de uitkomsten van de benchmark in allerlei opzichten de effectiviteit van uw aanpak van/inzet op integrale veiligheid verbeteren.

U schrijft zich in per ronde. Elke benchmark wordt jaarlijks uitgevoerd van 1 april tot 1 oktober. Kort na de zomer beschikt u over het eindrapport.

Wij voeren deze benchmark uit per gemeentegrootteklasse. Deze specifieke benchmark is bedoeld voor G32-gemeenten en goed vergelijkbare gemeenten. Door deze afbakening is de vergelijkbaarheid van veiligheidsproblematiek, dilemma’s en oplossingen verzekerd.

Resultaat

  • een scherpe, vergelijkende analyse van uw prestaties wat betreft veiligheid, beleids- en planvorming, sturing en samenwerking, organisatiemodel OOV;
  • adviezen en handvatten voor te zetten stappen in deze opzichten;
  • een selectie van de voor u meest relevante goede voorbeelden.

Wij voeren deze benchmark uit per gemeentegrootteklasse. Door deze afbakening is de vergelijkbaarheid van veiligheidsproblematiek, dilemma’s en oplossingen verzekerd. Wij onderscheiden hierbij de volgende drie grootteklassen:

  • Gemeenten tot 35.000 a 40.000 inwoners
  • Gemeenten met plm. 40.000 inwoners tot plm. 75.000 inwoners
  • G32-gemeenten en goed vergelijkbare gemeenten

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement