7 aug 2018

De informatiemanager en het sociaal domein

De decentralisaties zijn een feit. Of er sprake is van de door velen aangekondigde ‘chaos’ moet nog blijken, maar dat er nog veel moet gebeuren rond informatievoorziening is nu al duidelijk. Van de informatiemanager wordt niet alleen gevraagd zijn expertise bij te houden op het gebied van informatieveiligheid, beleidsinformatie, keteninformatisering en de processen in het sociaal domein. Hij dient ook een ‘verbinder’ te zijn tussen primaire en secundaire processen en geeft invulling aan moderne bedrijfsvoering.

Informatievoorziening is geen sluitstuk

Bedrijfsvoering en daarmee informatievoorziening is relatief laat betrokken geraakt bij de decentralisaties. Op zichzelf voorstelbaar: ook voor medewerkers en management van het sociaal domein werd veel pas op een laat moment duidelijk. Ook het gegeven dat de medewerkers van enerzijds het sociaal domein en anderzijds het informatiedomein verschillende achtergronden en soms zelfs verschillende persoonlijkheden hebben, heeft ervoor gezorgd dat de noodzakelijke samenwerking moeilijk op gang kwam.

Landelijk kwam ‘informatievoorziening’ als thema pas begin 2014 op gang, nadat in 2013 met het rapport ‘Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein’ (VISD) de contouren en scope van het onderwerp informatievoorziening waren geschetst.

Een nieuwe klant met hoge eisen

De meeste informatiemanagers waren in 2013 en ook begin 2014 nog druk met het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) en het realiseren van generieke voorzieningen ten behoeve van de digitale dienstverlening en zaakgericht werken. De komst van de decentralisaties diende zich aan, maar de betekenis voor de gemeentelijke informatievoorziening en de eigen rol was voor de meeste informatiemanagers slechts in abstracte termen bekend.

Nadat in 2014 het KING-ondersteuningsprogramma VISD van start ging, werd snel duidelijk wat er van de informatiemanager op het gebied van het Sociaal Domein werd verwacht:

  • een situatie creëren waarin professionals een werkplek hadden die voorziet in informatiebehoeften;

  • aansluitingen realiseren op zich nog ontwikkelende landelijke voorzieningen, zoals CORV en het Gemeentelijke Gegevensknooppunt;

  • gesprekspartner worden op het terrein van toewijzings- en declaratiestromen, informatieveiligheid en privacy, vaak met ketenpartners.

En dat allemaal in een extreem kort tijdsbestek.

De gemeentelijke informatiemanager heeft zich dus in sneltreinvaart moeten omvormen van een voornamelijk op de generieke voorzieningen gerichte expert, met publieks-dienstverlening als speerpunt, naar een pragmatische (vrijwel) alleskunner, met het sociaal domein als belangrijkste klant.

Van techneut naar sleutelfiguur

Naast de inhoudelijke opgaven staat de informatiemanager voor een misschien nog wel belangrijker opgave: ‘verbinder’ zijn tussen beleid en techniek. De komende jaren zal IT zich ontwikkelen van faciliterende techniek naar ‘enabeler’ van nieuwe vormen van organiseren en samenwerking over organisatiegrenzen heen. De informatiemanager speelt hierbij een cruciale rol. Als hij/zij in staat is om samen met beslissers en beleidsmakers de route uit te stippelen en een passende aanpak op te stellen, maakt dat hem tot een sleutelfiguur in de ontwikkeling van de moderne bedrijfsvoering.

Aan de slag

Hoe dit vorm te geven? Het afgelopen jaar hebben we in onze adviespraktijk gezien hoe informatiemanagers de eerste stap kunnen zetten. Een combinatie van je verdiepen in expertise én in de mensen wiens informatiebehoefte de komende periode versterkt moet worden: de professionals in het wijkteam en de backoffice, de beleidsmakers en het management.

Ga in gesprek met mensen in het wijkteam en vraag waar ze tegenaan lopen. De kans bestaat dat ze andere vragen hebben over informatievoorziening dan je verwacht had, maar dat je wél kunt helpen. Je voegt direct waarde toe, je krijgt de gelegenheid de behoeften van je nieuwe klant te begrijpen en je komt in positie om de ontwikkeling van de informatievoorziening te sturen. Dit vraagt investeren in jezelf én in de relatie met anderen. Zorg dat je weet waar je over praat en maak jezelf een relevante gesprekspartner voor je ‘klant’.

De komende jaren zal de informatiemanager steeds minder aanbodgericht en steeds meer vraaggericht optreden. De informatiemanager weet niet alleen wat niet kan, maar ook wat wél kan. De informatiemanager wordt expert én verbinder.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Rob van 't Zand via telefoonnummer 06 - 10 58 84 23 of per e-mail naar rob.van.t.zand@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING INFORMATIE--EN-GEGEVENSMANAGEMENT

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement