Evaluatiescan Rekenkamerfunctie

Wilt u onderzoeken of de rekenkamer(commissie) effectiever kan werken? Meer resultaat bereiken met minder geld? BMC heeft de Evaluatiescan rekenkamerfunctie ontwikkeld en toegepast. De scan brengt in beeld of er samenhang is tussen de vorm, de inhoud en de werkwijze. Dat bepaalt uiteindelijk de effectiviteit.

Drie dimensies die samen de effectiviteit bepalen

Mede gezien de decentralisatie van rijkstaken naar de gemeente, is een effectieve rekenkamer van grote waarde.
Het blijkt dat voor een effectieve rekenkamerfunctie drie dimensies in beeld zijn:

 • hoe de rekenkamer is vormgegeven (institutionele vormgeving) en wat de werkwijze is,

 • wat de rekenkamer doet (productie) en

 • waarom de rekenkamer is ingesteld door de gemeenteraad (functie).

Voor de effectiviteit van de rekenkamer is de kwaliteit van elke dimensie afzonderlijk belangrijk, maar doorslaggevend is hoe deze onderling samenhangen.

BMC heeft een instrument ontwikkeld om de rekenkamerfunctie stevig te verankeren op lokaal niveau en gepresenteerd tijdens de conferentie ‘De rekenkamerfunctie vanaf maart 2014: meer resultaat met minder geld’. Zie figuur 1.

Drie dimensies lokaal invullen

BMC onderzoekt en bespreekt met u de mogelijkheden om de effectiviteit te verbeteren door meer samenhang aan te brengen tussen doel, productie en werkwijze van de rekenkamerfunctie.

Doel

Waar moet naar de opvatting van de gemeenteraad het accent liggen van het rekenkameronderzoek? Op:

 • het versterken van de controlerende functie van de gemeenteraad;

 • het stimuleren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur en de organisatie;

 • het vergroten van het lerend vermogen;

 • het afleggen van rekenschap aan de inwoners.

Productie

Het gaat hierbij om de ‘harde factoren’ voor een actieve rekenkamer, om te voldoen aan wettelijke normen:

 • de besteding van het door de gemeenteraad toegekende budget;

 • de productie (aantal en kwaliteit onderzoeksrapporten).

Werkwijze

De werkwijze van de rekenkamer bepaalt in hoge mate de effectiviteit. Dat zijn de ‘zachte factoren’, zoals:

 • betrokkenheid van de gemeenteraad bij de rekenkamer;

 • politiek gevoel bij het bepalen van de onderzoeksagenda;

 • stijl van opereren bij het onderzoeksproces;

 • cultuur (samenspel tussen gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de rekenkamer).

Hieronder valt ook de afstemming op andere controle-instrumenten van de gemeenteraad.

In vier stappen van aanleiding naar aanbevelingen

 • Stap 1: Gesprek over de aanleiding voor de evaluatie.

 • Stap 2: Drie interviews met een vertegenwoordiging van de politiek, het bestuur en de organisatie.

 • Stap 3: Een digitale enquête onder raadsleden, collegeleden, topmanagement en de leden van de rekenkamer, gevolgd door een ‘spiegelbijeenkomst’ met een vertegenwoordiging van de geënquêteerden.

 • Stap 4: Rapportage met bevindingen, conclusies en aanbevelingen ter verbetering van de effectiviteit.
  Het rapport sluit af met een implementatieadvies. De projectleider presenteert het eindrapport aan de opdrachtgever.

De Evaluatiescan rekenkamerfunctie heeft een doorlooptijd van in totaal 7 weken. De kosten bedragen € 7.500,—, inclusief reis- en verblijfskosten en exclusief btw.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?