Seminar: Samenwerken aan Regionaal- Economische Ontwikkeling

Datum: Dinsdag 23 mei 2017
Tijd: 9.30 tot 16.30 uur
Locatie: Hotel Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder

Gemeenten hebben een sleutelrol bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken. Het realiseren van een duurzame energievoorziening, het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, het borgen van een gezonde, leefbare gemeente en het uitdragen van een smart en groen imago zijn enkele voorbeelden van ambities die – het liefst vandaag nog – zouden moeten worden gehaald.

Dergelijke opgaven vereisen een aanpak die gemeentegrenzen overstijgt en voorbijgaat aan het onderscheid tussen publiek en privaat. In de praktijk zien we dan ook dat gemeenten met bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen optrekken in verbanden die onder meer economic boards, valley’s, metropoolregio’s, triple helix, quadruple helix en kennisparken worden genoemd. In dergelijke samenwerkingsverbanden – inmiddels zijn er meer dan 300 – wordt geprobeerd om via een integrale aanpak gezamenlijk de regionale economie te stimuleren.

Dit past in een bredere trend van regionalisering. Lokale en regionale overheden werken in hun aanpak van maatschappelijke vraagstukken nauw samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke oganisaties, zorginstellingen, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en kennisinstituten. Recent publiceerde de Studiegroep Openbaar Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken het rapport ‘Maak Verschil’, waarin ervoor gepleit wordt om de regionaal-economische opgave als uitgangspunt te nemen voor samenwerking. Dat heeft gevolgen voor het lokaal bestuur: voor gemeenteraad, colleges van B en W en de ambtelijke organisatie. Netwerkvaardigheden zijn daarbij onmisbaar.

Nieuwe verbanden, nieuwe uitdagingen: de kunst van het samenwerken 
Hoewel de noodzaak voor samenwerken aan regionaal-economische opgaven wordt ingezien, mag het allerminst vanzelfsprekend heten dat er daadwerkelijk kwaliteitsvolle, efficiënte en effectieve beleidsoplossingen worden uitgedacht en vervolgens geïmplementeerd. Door uiteenlopende belangen en tegenovergestelde opvattingen over probleempercepties en oplossingsrichtingen blijkt het samenwerken allesbehalve eenvoudig te zijn.

Het gezamenlijk aanpakken van regionaal-economische vraagstukken vereist een duurzaam verband met een herkenbare plaats in het politiek-bestuurlijk bestel. Dit blijkt makkelijker te zijn gezegd dan gedaan. Het oprichten van samenwerkingsverbanden gaat namelijk gepaard met verplichtingen die impact hebben op sturings- en verantwoordingsmogelijkheden. Hoe kom je tot maximale resultaten waarbij recht wordt gedaan aan private én publieke belangen? In dit seminar wordt deze uitdaging centraal gesteld.

Doel van het seminar
Het seminar is erop gericht om inzicht te verschaffen in:

  • de beleidsontwikkelingen op het terrein van regionale economie waarop samenwerkingsverbanden een antwoord moeten geven;
  • de succesfactoren voor samenwerking en het bij elkaar brengen van lokale en regionale belangen.

Bovendien doet u de vaardigheid op:

  • hoe u vanuit uw rol invloed kunt uitoefenen op de ontwikkelingen en richting van strategie, beleid en uitvoering.

Doelgroep
Het seminar samenwerken aan regionaal-economische ontwikkeling is bedoeld voor burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, managers, gemeenteraadsleden, programmamanagers met betrokkenheid bij regionaal-economische samenwerkingsverbanden of professionals met het voornemen om aan de slag te gaan met het opzetten van een regionaal-economische agenda.

Resultaat
Door deelname aan het seminar:

  • krijgt u inzicht in bestaande en vernieuwende manieren van regionale-economische samenwerking;
  • bent u, onder andere door intervisie op basis van eigen casuïstiek, in staat om de kansen te benutten om een duurzaam samenwerkingsverband op te richten en bestaande samenwerkingen te verbeteren;
  • wordt u zich bewust van de risico’s die een goed functioneren van zo’n samenwerkingsverband in de weg staan, zodat u proactief hierop kunt handelen.

Deelname
Het seminar wordt op 23 mei 2017 van 09.30 – 16.30 uur gehouden in Hotel Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder. De dag staat niet alleen in het teken van opdoen van kennis, maar is ook gericht op het uitwisselen van ervaringen en het vergroten van uw netwerk. Tijdens het seminar wordt u een lunch aangeboden en na afloop is er een borrel georganiseerd. De kosten bedragen € 840,- (exclusief btw).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via info@ppsconstruct.nl of jasperdewit@bmc.nl. Ook voor meer informatie over het programma kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande e-mailadressen.

Naar contact

Contact opnemen

Meer weten over onze professionals?
Neem contact met ons op.

Voor meer informatie en/of een vrijblijvende afspraak, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. Vul hiervoor het contactformulier aan de rechterkant in.