Jeanet Zonneveld

Jeanet Zonneveld

Jeugdhulp, Ruimtelijke Ontwikkeling, Sociaal Domein, Zorg Managing consultant/adviseur
‘Als je een schip wil bouwen, moet je niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan mensen eerst te verlangen naar de eindeloze zee.’

In deze link stel ik mij graag aan u voor!

Resultaatgerichte, opgewekte en doortastende project-/programma manager, pionier en adviseur. Ervaring in het sociaal domein,
veiligheid, wonen en zorg; gemeentelijk/regionaal en landelijk voor ministeries, gemeenten, provincies, kennisinstituten en zorgaanbieders. Creatief en analytisch. Daadkracht, leiderschap en inhoudelijke expertise komen samen in een open houding en werkwijze. Voor oplossingen over strategische bestuurlijke vraagstukken over praktijk, inhoud, beleid en bestuur. 

Expert integrale aanpak. Deskundigheid en visie op thema’s op het snijvlak van zorg, veiligheid en het brede sociale & fysieke domein: Langer thuis wonen, wonen & zorg voor kwetsbare groepen, statushouders, ouderen, arbeidsmarkt, jeugd & gezin, woonopgave irt demografie/vergrijzing, samenwerking in multiproblematiek/ overlast/preventie, wijkteams, etc. Verbinder en gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen. Generieke ervaring met realiseren doorbraken en wegnemen belemmeringen in complexe situaties/regelgeving. 

Voorbeelden van opdrachten:

 • Kwartiermaker/programmamanager flexwonen voor (kwetsbare) spoedzoekers, voor Provincie
 • Kwartiermaker overgang GGZ naar WLZ, voor Zorgkantoor
 • Projectmanager Basis Arbeidsmarkt over tekort zorgpersoneel, landelijk voor ministeries en pilotgemeenten
 • Projectmanager Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen, regionaal voor gemeenten
 • Adviseur Zorg en Veiligheid over samenwerking complexe casuïstiek, voor veiligheidsregio en gemeenten
 • Projectmanager Jonge Statushouders AMV, voor regio/zorgaanbieders
 • Adviseur en ontwikkelaar integrale wijkzorg ouderen, regionaal voor zorgaanbieder
 • Adviseur en schrijver Maatschappelijke Agenda, regionaal voor gemeenten
 • Adviseur en ontwikkelaar aanbod voor Multiprobleemgezinnen, landelijk voor Kinderpostzegels
 • Beoordelaar en begeleidingscommissie Multiprobleemgezinnen, landelijk voor Zonmw
 • Projectmanager Achter de Voordeur/Multiprobleemgezinnen, landelijk voor ministeries
 • Projectmanager Multiprobleemgezinnen, stedelijk voor G4 gemeente


 


 

Contact

Jeanet Zonneveld

Stel uw vraag aan Jeanet Zonneveld

Managing consultant/adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?