Talitha de Boer

Talitha de Boer

Voortgezet Onderwijs Adviseur Onderwijs - Regionale Samenwerking
Een doel zonder een plan is slechts een wens.
Sinds 2018 heb ik mij verdiept in de voorzieningenplanning in het VO, waaronder regionale plannen onderwijsvoorzieningen (RPO's). Voorzieningenplanning gaat over alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de vraag wie, waar, onder welke omstandigheden welke soort onderwijs mag aanbieden. Regels voor stichting, opheffing, omzetting, splitsing en verplaatsing van nevenvestigingen vallen hieronder. Met het RPO-team begeleiden wij het tot stand komen van RPO's en geven we ook advies over andere aspecten van de voorzieningenplanning. Hiermee beschikken we over veel kennis van de praktische toepassing van relevante wet- en regelgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen welke is ingevoerd in november 2020 en een grote impact heeft op het oprichten van nieuwe nevenvestigingen.
 
Ook was ik projectleider van een aantal subsidie trajecten ‘leerlingendaling’ in 2021 waarbij ik regio’s heb geholpen om de subsidieaanvraag rond te krijgen door het opstellen van een regiovisie, activiteitenplan en meerjarenbegroting. Regio's die te maken hebben met leerlingendaling komen soms tot fusie- of andere samenwerkingstrajecten waarbij wij met kennis van de praktijk en de wetgeving samen een passende oplossing zoeken.
 
Vanaf mei 2021 voer ik ook interim opdrachten uit bij VO besturen. Hier ben ik in de rol van projectsecretaris o.a. verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsstukken, het wijzigen van statuten en het voorbereiden en bijwonen van overleggen tussen RvT, GMR en het CvB.
 
  • Mijn recente opdrachten: 
  • Projectleider RPO's verschillende regio's;
  • Projectleider subsidietrajecten Leerlingendaling;
  • Projectleider haalbaarheidsonderzoek oprichten nieuwe nevenvestiging;
  • Verkenning samenwerking twee VO besturen;
  • Intern fusietraject twee scholen;
  • Projectsecretaris Achterhoek VO;
  • Ondersteunend bestuurssecretaris Koers VO;

Contact

Talitha de Boer

Stel uw vraag aan Talitha de Boer

Adviseur Onderwijs - Regionale Samenwerking
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?