Laura Kirchner

Laura Kirchner

Voortgezet Onderwijs Senior adviseur
In mijn werk als adviseur richt ik mij op regionale en bestuurlijke samenwerkingen in het (voortgezet) onderwijs. Sinds 2018 begeleid ik schoolbesturen in het voorgezet onderwijs bij het opstellen van een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). Daarnaast ligt mijn ervaring en expertise binnen de bredere context van de voorzieningenplanning voorgezet onderwijs: o.a. stichting, splitsing en verplaatsing van scholen of vestigingen. Met de komst van de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen is het stichten van een school of nevenvestiging min of meer gelijk getrokken. Om de mogelijkheden van schoolbesturen te onderzoeken heb ik een data-model ontwikkeld. Het afgelopen jaar heb ik middels een haalbaarheidsonderzoek een schoolbestuur mogen adviseren over de mogelijkheden tot het al dan niet stichten van een nieuwe school.

Naast inhoudelijk ervaring binnen het onderwijs ligt mijn expertise bij onderzoek en het toepassen van data. Naar mijn mening is het bij advisering het uitvoeren van een data-analyse een belangrijk component om tot de kern van het vraagstuk te komen. Een goede duiding van deze data vanuit de inhoud kan hier niet los van worden gezien. De afgelopen jaren heb ik voor meerdere scholen in het voorgezet onderwijs data-analyses uitgevoerd als onderdeel van een samenwerkingstraject. Tevens richt ik mij recentelijk ook het ontwikkelen van een betere aansluiting tussen het onderwijs – voornamelijk MBO en HBO – en de arbeidsmarkt waarbij gebruikt wordt gemaakt van arbeidsmarktdata.


Recente opdrachten (o.a.):
  • Projectleider RPO in verschillende regio’s;
  • Projectmanagement RPO-project;
  • Projectleider subsidietrajecten leerlingendaling;
  • Data-analyses m.b.t. ontwikkelingen in het onderwijs (po, vo, mbo);
  • Haalbaarheidsonderzoek nevenvestiging Wet meer ruimte voor nieuwe scholen;
  • Onderzoek naar BRIN-splitsing;
  • Haalbaarheidsonderzoek en begeleiding bestuurlijke samenwerking;
  • Begeleiding opstellen regiovisie schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.

Contact

Laura Kirchner

Stel uw vraag aan Laura Kirchner

Senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?