22 mrt 2013

Artikel: Transities sociaal domein en bedrijfsvoering

Al enkele jaren is bekend dat het Rijk taken op het gebied van zorg, arbeid en inkomen naar de gemeenten gaat overhevelen. Veel beleidsadviseurs bij gemeenten en bij BMC onderzoeken welke consequenties dat voor de beleidsuitvoering heeft en hoe de burgers straks bediend moeten worden op het gebied van zorg, arbeid en inkomen.

Met de onlangs verschenen ‘decentralisatiebrief’ van minister Plasterk is de richting duidelijk geworden, tevens koppelt hij de transities aan de vorming van grotere gemeenten omdat die een grotere slagkracht aan de dag kunnen brengen. Wat is de impact voor de financiën en de bedrijfsvoering van gemeenten? Nog niet alle ins en outs en exacte bedragen zijn bekend. Op basis van alle nu bekende informatie hebben experts van BMC de te verleggen geldstromen geschetst op de ‘landkaart transities’. Download de landkaart.

Ook hebben wij een schematische weergave gemaakt van hetgeen op gemeenten afkomt en waar uw gemeente rekening mee moet houden. Download de weergave.

De transitie binnen het sociale domein is een omvangrijke operatie dat zijn weerga niet kent. Gelukkig beginnen steeds meer gemeenten zich te realiseren dat de transities meer zijn dan alleen een extra beleidsveld. De omvang van de transities en de nieuwe afspraken die met maatschappelijke organisaties gemaakt moeten worden vragen om een integrale aanpassing van de gemeentelijke organisatie en een heroriëntatie op de sturingsmechanismen.

Deze veranderingen vragen veel uw medewerkers. Wat kan helpen is de huidige tijd niet alleen te zien als een tijd van onzekerheid en moeilijke keuzes, maar ook als ‘tijd van transitie’. Transitie omdat het nodig is het ‘oude’ los te laten en ruimte te bieden voor het ‘nieuwe’ met kansen op verbetering van het presterend vermogen. Moderne bedrijfsvoering heeft veel te bieden in dit complexe en meestal organische veranderingsproces. Dat betekent werk aan de winkel, niet alleen voor de beleidsafdelingen in het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen met de uitvoerende organisaties, maar ook voor de gemeentelijke bedrijfsvoering: Planning en Control, het inkoopbeleid, de organisatieontwikkeling, de informatievoorziening en de communicatie moeten faciliterend zijn voor de gemeente en voor de burgers in hun nieuwe rollen.

ZORG PUBLICATIE