7 mei 2016

Woonzorgvastgoed: opgave voor gemeente, zorgpartijen en corporaties

Steeds meer gemeenten vragen zich af of het aanbod van woonzorgvastgoed nog aansluit bij de behoefte van hun inwoners. De extramuralisering en de decentralisatie van de zorg vraagt om een ander aanbod van wonen en zorg en ook om samenwerking tussen gemeente, zorgpartijen en corporaties. De regie ligt bij de gemeente.

Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg hebben veel mensen met een relatief zware zorgvraag niet langer recht op verblijf in een zorginstelling. De overheid verwacht dat deze mensen langer zelfstandig blijven wonen. Veel zorginstellingen hebben te maken met leegstand. Bovendien is er sprake van andere woonwensen van burgers met een zorgvraag. Dit geldt zowel voor ouderen als voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of psychische aandoeningen.

BMC adviseert gemeenten, zorgpartijen en corporaties bij deze veranderopgave

Momenteel adviseert BMC de gemeente Wijchen over hoe zij – in samenwerking met de daar betrokken zorgpartijen en corporaties – kan komen tot een passend aanbod van wonen, welzijn en zorg voor de inwoners van de gemeente Wijchen. BMC heeft het bestaande aanbod van woonzorgvastgoed, de initiatieven en ambities van de woonzorgpartners en de vraagontwikkeling in beeld gebracht.

De komende maanden werkt de procesmanager van BMC samen met de 14 woonzorgpartners in Wijchen de opgave nader uit om het gewenste aanbod op de juiste locatie tijdig te realiseren en dit in overeenstemming te brengen met de gemeentelijke woonvisie en het woningbouwprogramma.

Meer informatie

Voor meer informatie of een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Patrick Gering via telefoonnummer 06-57882111 of per e-mail naar patrick.gering@bmc.nl

WONINGCORPORATIES NIEUWS