23 feb 2016

Handvatten voor een nieuwe praktijk van corporaties en gemeenten

Met de nieuwe Woningwet zijn gemeenten, woningcorporaties én huurdersorganisaties nog meer dan voorheen op elkaar aangewezen.

Met de Woningwet 2015 is een nieuwe rolverdeling tussen gemeenten, corporaties en bewoners ontstaan. De wet voorziet in tal van onderlinge afhankelijkheden, waardoor partijen elkaar wel móéten opzoeken, of het nu gaat om herstructurering, om nieuwbouw of juist om een sloopopgave. De gemeente krijgt daarin, op voorwaarde dat zij een visie heeft op het sociale woningbezit, de regierol.

Bij het opstellen van een nieuwe Woonvisie moeten huurders actief worden betrokken. Beschikt de gemeente op 1 juli 2016 niet over een actuele woonvisie, dan heeft zij geen instrument in handen om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Naast een actuele Woonvisie wordt de gemeente geacht een visie te hebben op het woningbezit van een corporatie. Zo is er een duidelijke scheiding tussen DAEB- en niet-DAEB-activiteiten van een corporatie. DAEB betreft het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Niet-DAEB omvat alle activiteiten in het kader van vrijesectorhuur, commercieel vastgoed en koopwoningen.

Pas wanneer marktpartijen aangeven niet geïnteresseerd te zijn in het bouwen van koopwoningen en vrijesectorhuurwoningen, kan de vraag aan een woningcorporatie worden voorgelegd. Deze mag vervolgens alleen op de vraag ingaan als er aantoonbaar voldoende middelen voor beschikbaar zijn.

Het is nog wennen aan deze nieuwe onderlinge verhoudingen. Nu de implicaties van de Woningwet helder zijn geworden, zijn partijen druk doende om samen vorm te geven aan de nieuwe praktijk. BMC deelt graag haar ervaringen met het opstellen van woonvisies en prestatieafspraken.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Marco Kerstens, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 - 55 38 54 43 of per e-mail naar marco.kerstens@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

WONINGCORPORATIES NIEUWS